Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 02/06/2018